Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop-, Levering- en betalingsvoorwaarden New Color

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.
1.2 Al onze aanbiedingen – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden.
1.3 Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 1.2, welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding.
1.4 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 2. Prijzen
2.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons is geaccepteerd, worden herzien.
2.2 Wij hebben het recht bij facturen met een factuurbedrag van minder dan € 150,00 de client terzake van administratiekosten € 10,00 in rekening te brengen.
2.3 Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

Artikel 3. Levertijd
3.1 Normaliter geschiedt de levering zo spoeding mogelijk na bestelling.
3.2 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft client in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan client de goederen weigeren of aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.
3.3 Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang client jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat client zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat het recht op schadevergoeding onverlet.
3.4 Wij zijn gerechtigd om, indien de client de kosten van de door ons verrichte werkzaamheden c.q. verleende diensten niet voldoet c.q. indien wij nog een andere vordering op client hebben uit welke hoofde dan ook, goederen van client onder ons te houden totdat onze vordering(en) (inclusief rente en kosten) is (zijn) betaald, danwel voldoende zekerheid is gesteld.
3.5 De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Het bijsluiten van een origineel is, als het mogelijk is, zeer wenselijk. Naar beste weten, worden bij ons de orders volgens voorbeelden of order- informatie afgewerkt.
3.6 De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W.

Artikel 4. Reclame en aansprakelijkheid
4.1 Wij zijn – behoudens het bepaalde in het volgende lid – nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor client uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Client vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden. Uitdrukkelijk wordt schade uitgesloten ontstaan door de ondeugdelijke verwerking/aanbrenging van client van het door ons geleverde (foto)materiaal.
4.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, danwel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling.
4.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor het verloren gaan van door de klant aangeleverde halfproducten bij de verwerking tot eindproducten.
4.4 Bij weigering de bestelde goederen in ontvangst te nemen, is client verplicht de gemaakte kosten te betalen.
4.5 Bij verkoop en/of verhuur van goederen, alsmede bij zichtzendingen gaat het risico van de goederen over op de client op het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.
4.6 Indien de goederen gereed voor verzending niet door de client worden afgenomen, zijn deze vanaf dat moment voor risico van de client en zijn wij gerechtigd deze voor rekening van de client te doen opslaan en betaling te verlangen alsof levering had plaatsgevonden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling
5.1 Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan client geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van eventuele vorderingen van goederen, alsmede ten behoeve van eventuele vorderingen van ons in het kader van de levering van goederen, verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van client te vorderden hebben wegens diens tekorschieten in de nakoming van van de met client gesloten overeenkomst, daaronder inbegrepen incassokosten, rente en boetes.
5.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de goederen.
5.3 Indien en voorzover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake waarvan wij ons de eigendom van geleverde goederen hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst en worden wij, voorzover nodig, reeds nu vooralsdan onherroepelijk door client daartoe gemachtigd onze goederen terug te nemen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd ons recht om van client schadevergoeding te vorderen.
5.4 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van client hebben wij het sub 5.3 omschreven recht.
5.5 Client is gerechtigd de door ons geleverde goederen waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van ons door te verkopen, echter alleen voorzover zulks binnen de normale bedrijfsvoering van client gebruikelijk is, tenzij wij client hebben meegedeeld dat client daartoe niet meer bevoegd is.
5.6 Wij zullen steeds – zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan – een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Client is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
5.7 Zolang de sub 5.6 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 6. Betaling
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden betaald.
6.2. Indien binnen 15 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
6.3 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal client in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebreken stelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij onze toekomende rechten, als vermeld in de voirge leden van dit artikel, onverlet blijven. Voorts is client dan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, met namen:
a. declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden, zowel in, als buiten rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 75,00;
b. de kosten van faillissementsaanvrage;
c. de opslagkosten ingeval van opschorting van levering.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s- Gravenhage onder nummer: 51242656 0001.

Herzien op 28 september 2020